Organizing Committee

General Chair

Wei Gao
University of Pittsburgh

General Co-Chairs

Mahanth Gowda
Pennsylvania State University

Technical Program Committee Chairs

Longfei Shangguan
University of Pittsburgh

Bodhi Priyantha
Principal Researcher, Microsoft Research

Web Chair

Suryoday Basak
Penn State University

Publicity and Social Media Chair

Lei Wang
Peking University

Song Fang
U Oklahoma

Guohao Lan
Tu Delft

Workshops Chair

Jian Liu
University of Tennessee

VP Nguyen
UT Arlington

Sponsorship & Exhibits Chair

Di Wang
Microsoft

Publications Chair

Linke Guo
Clemson University

Panels Chairs

Chen Qian
UC Santa Cruz

Vivek Jain
Bosch Research America

Poster & Demos Chair

Rui Zhang
University of Delaware

Jie Xiong
UMass Amherst

Ashutosh Dhekne
Georgia Tech

Local Chair

Boyuan Yang
University of Pittsburgh